Holy Monastery of Saint Simone in the New Athos. Abkhazia.