Dormition of Theotokos (Нанҳәа), 2020

Dormition of Theotokos (Нанҳәа),
28 August 2020.
Photos: Georgy Zakhartsev.