Аудио

Аб Дараҭ (Дбар): Ашьхара аҟны ахымҩаԥгашьа акультура


Анхәа ақыҭа имҩаԥысыз аизареи, ақьырсиан ныҳәа ду — Иаса Қьырса Иҽеиҭакреи ирызку аб Дараҭ (Дбар) иҿцәажәара


Аԥсны Амитрополиа Ԥшьа 2020 шықәса рзы имҩаԥнагаз аусурақәа реихшьалақәа


2020 шықәса Аԥсны иҟаз аполитикатә хҭысқәа реихшьалақәа. Аб Дараҭ (Дбар) иҿцәажәара


Сҭампыл игылоу ақьырсиан ныҳәарҭа «Аиа Софиа» аџьаама алхра иазку аиҿцәажәара


Аԥсуа радио, «Шьыжьбзиа Аԥсынтәыла». Коронвирус иазку аиҿцәажәара


Аб Дараҭ (Дбар) ишәҟәы ҿыц «Ақыҭа Анхәа иҟоу ацқьа Иуана Аӡӡаахыҩ искьыҭ» иазку аиҿцәажәара.


Ақыҭа Анхәа иҟоу Аиергь-ныха аҟны имҩаԥгаз археологиатә ԥшаарақәа рыхцәажәара


Анхәа қыҭан ареабилитациатә центр аартра иазку аиҿцәажәара


Аб Дараҭ (Дбар) Аԥсуа радио аҿы аҽшьра иазкыу иҿцәажәара


Аб Дараҭ (Дбар) Аԥсуа радио ашьыжьтәи адырраҭараҿы иҿцәажәара.


Archimandrite Dorotheos (Dbar) in the program of «Guest of the Week” on the radio “Echo of the Caucasus» RFE / RL (11 November 2016)


Адаҟьа