Аимадарақәа

Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа
 
Аҭыӡҭыҧ: Аҧсны Аҳәынҭқарра, ақ. Афон Ҿыц (Анаҟәаҧиа), ац. цҳаражәҳәаҩ Симон Канатәи имонастыр.
 
Аҭел/афакс: +7 840 2458099
E-mail: [email protected]
 
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа Ахеилак Ахантәаҩы архимандрит Дараҭ (Дбар):
 
Аҭел/аусур.: +7 840 2458068
Аҭел/амоб.: +7 940 9202502
E-mail: [email protected]
 
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа Ахеилак Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ адикәанҧшьаҩы еиҳабы Давид (Сарсаниа)́:
 
Аҭел/афакс: +7 840 2458099
Аҭел/амоб.: +7 940 9691491
E-mail: [email protected]
 
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа Ахеилак амаӡаныҟәгаҩ Герман Маршьан:
 
Аҭел/афакс: +7 840 2458055
Аҭел/амоб.: +7 940 7771715
E-mail: [email protected]
 
____________________________________________________________________________
 
Афон ҿыц (Анаҟәаҧиа), ац. цҳаражәҳәаҩ Симон Канатәи имонастыр.
 
Амонастыр ахылаҧшҩы адикәанҧшьаҩы еиҳабы Давид (Сарсаниа):
 
Аҭел/афакс: +7 840 2458099
Аҭел/амоб.: +7 940 9691491
E-mail: [email protected]
 
Амонстыр аусмҩаҧгарҭа:
Амаӡаныҟәгаҩ — Дионис Иаланчиди
 
Аҭел/афакс: +7 840 2458099
Аҭел/амоб.: +7 940 9691491
E-mail: [email protected]
 
____________________________________________________________________________
 
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа асоциалтә маҵзура аҟәша:
 
Ахылаҧшҩы — Алмасҳан Бебиа
 
Аҭел/афакс: +7 840 2458099
Аҭел/амоб.: +7 940 7382882
E-mail: [email protected]
 
____________________________________________________________________________
 
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа азинтә ҟәша:
 
Азиндыррабжьагаҩ — Дионис Иаланчиди
 
Аҭел/афакс: +7 840 2458099
Аҭел/амоб.: +7 940 9691491
E-mail: [email protected]
 
____________________________________________________________________________
 
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа аҭыжьырҭатә ҟәша:
 
Анапхгаҩы — архимандрит Дараҭ (Дбар):
 
Аҭел/аусур.: +7 840 2458068
Аҭел/амоб.: +7 940 9202502
E-mail: [email protected]
 
Аменеџьер — Ахра Смыр
 
Аҭел/аусур.: +7 840 2458068
Аҭел/амоб.: +7 940 7070333
E-mail: [email protected]
 
____________________________________________________________________________
 
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа асаит:
 
Анапхгаҩы — Ахра Смыр
 
Аҭел/аусур.: +7 840 2458068
Аҭел/амоб.: +7 940 7070333
E-mail: [email protected]
 
____________________________________________________________________________
 
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа агазеҭ «Иқьырсиану Аҧсны»:
 
Аредактор хада — Герман Маршьан:
 
Аҭел/афакс: +7 840 2458055
Аҭел/амоб.: +7 940 7771715
E-mail: [email protected]
 
Аформа Шәхы иархәаны аацҳамҭа ҳзаашәышьҭыр шәылшоит:

    Шәыхьӡ (хымҧада)

    Шәара шә’e-mail (хымҧада)

    Атема

    Ацҳамҭа